RODO

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgoda na wysyłanie danych osobowych ucznia na konkurs pozaszkolny

Zgoda na upublicznianie wizerunku na szkolnym kanale YT

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

Dobre praktyki-zasady bezpieczenstwa-UODO

Zalecenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – G-SUITE

 Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego  z siedzibą Kraków, ul. Basztowa 8
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych osobowych uczniów korzystających z konta Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni wynikają z:
a) obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych – § 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020.493) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) wyrażonej dobrowolnie przez Opiekuna ucznia zgody na przetwarzanie przekazanych jego danych osobowych w celu korzystania z konta Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podanie danych osobowych ucznia i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, niemniej jest konieczne do utworzenia i korzystania ze szkolnego konta Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni
Opiekunowi ucznia przysługują prawa:

  • dostępu do dotyczących ucznia danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Dane osobowe uczniów korzystających z konta Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni będą przechowywane do czasu funkcjonowania szkolnych kont Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu.
Administrator Danych udostępnia firmie Google niektóre dane osobowe uczniów korzystających z konta Google, w szczególności ich: imię i nazwisko, klasę, utworzony adres e-mail i hasło do niego. Dodatkowe informacje na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?fg=1
Dane osobowe uczniów korzystających z konta Google mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym ze Szkołą

Dotyczące ucznia dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Szkołę, w tym profilowaniu.
Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych uczniów korzystających z konta Google do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

KLAUZULA INFORACYJNA DLA RODZICÓW i UCZNIÓW – REKRUTACJA DO SZKOŁY

 Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego  z siedzibą Kraków, ul. Basztowa 8
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pan/Pani dzieci przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego OSM I stopnia

Dane osobowe Pana/Pani i Pana/Pani dzieci są przetwarzane na podstawie: art.6 ust 1 lit. a), lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b – RODO, ustawy Prawo Oświatowe.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody.

W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły, dane osobowe ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych będą – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, zgodnie z w/w ustawą będą przechowywane przez 5 lat od momentu zakończenia nauki. W przeciwnym przypadku zostaną usunięte bezzwłocznie po podjęciu decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły.

Podanie danych Pana/Pani oraz Pana/Pani dzieci jest obowiązkiem ustawowym. Dane powinny być podane w zakresie: imienia i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, imienia i nazwiska dziecka, miejsca zamieszkania dziecka, daty urodzenia dziecka, numeru PESEL dziecka, stanu zdrowia dziecka Podanie innych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym takim jak: policja, sądy, organy ścigania, prokuratura, organom nadzoru oświatowego na podstawie stosownej podstawy prawnej.

Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy OSM I  przeprowadzający rekrutację.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz danych swojego dziecka, prawo do sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz żadnej organizacji międzynarodowej.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW i UCZNIÓW PO PRZYJĘCIU DO SZKOŁY

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego  z siedzibą Kraków, ul. Basztowa 8

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane są przetwarzane na podstawie Prawa oświatowego: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).  

Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy, instytucje oraz firmy z którymi zawarto umowy powierzenia danych osobowych.

Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym takim jak: policja, sądy, organy ścigania, prokuratura, organom nadzoru oświatowego, organowi prowadzącemu placówkę, pielęgniarce szkolnej, firmom ubezpieczeniowym na podstawie stosownej podstawy prawnej.

Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię nazwisko, klasa), umieszczane na stronie internetowej szkoły w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów, są przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców/opiekunów ucznia.

Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONIORINGU

 Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

Administratorem  danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego  z siedzibą Kraków, ul. Basztowa 8

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz nauki uczniom i pracownikom oraz ochrona mienia placówki.  

Teren monitorowany: brama główna, korytarze przyziemia i pomieszczenia w przyziemiu – szafki na ubranie wierzchnie,  schody przyziemia, wejście do bufetu, bufet, korytarz przy sali informatycznej, pokój nauczycielski.

Dane przechowywane są przez 7 dni.

Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji wizerunku, przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

 Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego  z siedzibą Kraków, ul. Basztowa 8

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji - podstawa prawna przepis art. 22¹ §1 Kodeksu pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Dane będą przechowywane przez okres rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 W CV muszą być podane informacje, które przewiduje kodeks Pracy tj: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli poda Pan/Pani inne informacje, np. tel.  lub mail, proszę nie zapomnieć o wyrażeniu na te informacje zgody.

Zgoda na powyższe informacje, może być zawsze wycofana w dowolnym momencie.

 

 

Szukaj

Free Joomla! template by L.THEME