RODO

OŚWIADCZENIE w sprawie udostępnienia danych osobowych

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

Proces dydaktyczny w szkole:

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego        z siedzibą Kraków, ul. Basztowa 8

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu przebiegu  procesu dydaktycznego – cel usprawiedliwiony prawnie.

Dane będą przechowywane przez czas określony ustawą (Ustawa o systemie oświaty Dz.U z 2016 r poz.1943)
Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Monitoring w szkole :

Administratorem danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą Kraków, ul. Basztowa 8Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Celu przetwarzania danych: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia zgodnie z aktami prawnymi:

  1. Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)
  2. Zarządzenie Nr 1272/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.05.2018 r.
    w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Monitoringu Wizyjnego
  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 t.j.)z późn zm.
  4. Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Teren monitorowany: brama główna, korytarze przyziemia i pomieszczenia w przyziemiu – szafki na ubranie wierzchnie, schody przyziemia, wejście do bufetu, bufet, korytarz przy sali informatycznej, pokój nauczycielski.

Dane przechowywane są przez 7 dni.

Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji wizerunku, przetwarzania danych przez ograniczony czas

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Rekrutacja pracownika:

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego        z siedzibą Kraków, ul. Basztowa 8

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji- podstawa prawna przepis art. 22¹ §1 Kodeksu pracy

Dane będą przechowywane przez okres rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 W CV muszą być podane informacje, które przewiduje kodeks Pracy tj: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli poda Pan/Pani inne informacje, np. tel.  lub mail, proszę nie zapomnieć o wyrażeniu na te informacje zgody.

Zgoda na powyższe informacje, może być zawsze wycofana w dowolnym momencie.

 

 

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w OSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego               w Krakowie, miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia,       a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.


2. Infrastruktura Szkoły OSM I stopnia która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:
1) budynek główny szkoły
2) brama wjazdowa do szkoły,
3) wejście do szkoły,
7) teren wokół szkoły.


3. Celem monitoringu jest:
 - zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły,
- ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów;
 - wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
- ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu,
- ograniczanie dostępu do szkoły, oraz jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
- zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego.


4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.


5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).


6. System monitoringu wizyjnego w OSM I stopnia składa się z:

1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków szkoły w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
3) monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.


7. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.


8. Pracownicy oraz uczniowie szkoły są poinformowani o funkcjonowaniu w szkole monitoringu wizyjnego.


9. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym szkołę znajduje się w pomieszczeniu szkoły – portiernia oraz pokój służbowy woźnej. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają Dyrektor Szkoły, Pedagog szkolny IOD, oraz Kierownik Działu Gospodarczego i Kadr.


10. Okres przechowywania danych wynosi 7 dni.


11. Zapis ten może być udostępniony za zgodą Dyrektora Szkoły:
1) wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie,
2) pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, a także udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy,
3) uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych,
4) rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.


12. Dane te udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, sądom, prokuraturom na ich pisemny wniosek.


13. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa           w zakresie ochrony danych osobowych.


14. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko Specjalista ds. Administrowania Siecią oraz Dyrektor Szkoły.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Przekaż nam 1%

 

 

Podaruj 1% Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły „Menuet G-dur”. Dziękujemy za wpłatę w poprzednich latach.

Remont i zakup 2015 - 2017r.

mkidn

Remont szkoły i zakup instrumentów w roku 2015-2017r. dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Partnerzy: 

oknoplus MGDUR KFS KAMENY mgielda

enuty

Szukaj

Free Joomla! template by L.THEME