RODO

Oświadczenie w sprawie udostępnienia danych osobowych

Zgoda na wysyłanie danych osobowych ucznia na konkurs pozaszkolny

Zgoda na upublicznianie wizerunku na szkolnym kanale YT

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

Proces dydaktyczny w szkole:

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą Kraków, ul. Basztowa 8

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu przebiegu  procesu dydaktycznego – cel usprawiedliwiony prawnie.

Dane będą przetwarzane w celu przebiegu  procesu dydaktycznego – cel usprawiedliwiony prawnie:

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 

Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię nazwisko, klasa), umieszczane na stronie internetowej szkoły w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów, są przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców/opiekunów ucznia.


Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Monitoring w szkole :

Administratorem danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą Kraków, ul. Basztowa 8Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia zgodnie z aktami prawnymi:

  1. Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)
  2. Zarządzenie Nr 1272/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.05.2018 r.
    w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Monitoringu Wizyjnego
  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 t.j.)z późn zm.
  4. Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Teren monitorowany: brama główna, korytarze przyziemia i pomieszczenia w przyziemiu – szafki na ubranie wierzchnie, schody przyziemia, wejście do bufetu, bufet, korytarz przy sali informatycznej, pokój nauczycielski.

Dane przechowywane są przez 7 dni.

Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji wizerunku, przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Zapis z systemu monitoringu odtwarzany jest wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń noszących znamiona czynu zabronionego, incydentów bezpieczeństwa informacji lub innych niepokojących sytuacji w celu ustalenia ich przebiegu.

Nagranie odtwarzane jest stronom trzecim na pisemny wniosek złożony do Dyrektora szkoły i za jego zgodą. Może być udostępnione również na żądanie służb do tego upoważnionych w celu wyjaśnienia zaistniałych zdarzeń.

Rekrutacja pracownika:

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą Kraków, ul. Basztowa 8

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji- podstawa prawna przepis art. 22¹ §1 Kodeksu pracy

Dane będą przechowywane przez okres rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 W CV muszą być podane informacje, które przewiduje kodeks Pracy tj: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli poda Pan/Pani inne informacje, np. tel.  lub mail, proszę nie zapomnieć o wyrażeniu na te informacje zgody.

Zgoda na powyższe informacje, może być zawsze wycofana w dowolnym momencie.

 

 

 

Szukaj

Free Joomla! template by L.THEME