Matematyk Roku

 

REGULAMIN KONKURSU „MATEMATYK ROKU”

 1. Konkurs jest podzielony na etapy.
 2. W pierwszym etapie, trwającym od początku października do końca lutego, uczestnicy rozwiązują zadania w domu.
 3. Zasady podawania zadań i oddawania rozwiązań:
  1. Zestawy zadań podawane są na początku miesiąca.
  2. Zadania podzielone są na trzy grupy: Zadania dla klasy 4, Zadania dla klasy 5oraz Zadania dla klasy 6.
  3. W każdej grupie jest po 5 zadań.
  4. Uczniowie klas czwartych rozwiązują zadania z grupy Zadania dla klasy 4. Uczniowie klas piątych przygotowują rozwiązania Zadań dla klasy 5. Natomiast uczniowie klas szóstych zmagają się z Zadaniami dla klasy 6.
  5. Zadania należy rozwiązać do końca danego miesiąca. Ostatni dzień miesiąca jest ostatecznym terminem przyjmowania rozwiązań.  Później rozwiązania nie będą przyjmowane.
  6. Rozwiązania zadań należy oddać do swojego nauczyciela matematyki.
  7. Kartkę z rozwiązaniem trzeba podpisać (imię, nazwisko, klasa).
  8. Jeśli rozwiązanie zadania wymagało przeprowadzenia obliczeń, obliczenia te muszą znaleźć się na kartce razem z końcowym wynikiem.
  9. Za poprawne rozwiązanie zadania przyznawany jest 1 punkt. Za brak rozwiązania, rozwiązanie błędne lub niekompletne nie są przyznawane punkty.
  10. Wraz z pojawieniem się nowych zadań, podawane są rozwiązania zadań z poprzedniego zestawu wraz z informacją o przyznanych punktach.
  11. Od uczestników nie wymaga się oddawania rozwiązań do każdego zestawu. Jeśli ktoś nie rozwiązał zadań w wyznaczonym terminie może dalej brać udział w konkursie rozwiązując zadania z kolejnych zestawów.
 4. W pierwszym etapie konkursu można zdobyć łącznie 25 punktów.
 5. Do drugiego etapu przechodzą osoby, które w pierwszym etapie zdobędą co najmniej 15 punktów.
 6. Drugi etap zostanie przeprowadzony w szkole. Uczestnicy otrzymają zestaw zadań (odrębny dla klas 4, 5 i 6) do rozwiązania w ograniczonym czasie.
 7. Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie, którzy w drugim etapie uzyskają największą liczbę punktów spośród wszystkich uczestników w swojej kategorii.
 8. Jeżeli nie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca w danej kategorii – zostanie przeprowadzona dogrywka (w takiej samej formie jak etap drugi).

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY ETAP KONKURSU

 

LUTY - MARZEC 

Rozwiązania należy oddać do 17 marca.

ZADANIA DLA KLASY  4:

1.  Długopis na rysunku wykonanym w skali 1 : 4 ma 3 cm długości. Jaką długość będzie miał ten długopis na rysunku w skali 3 : 1 ?

2. Wybierz trzy cyfry spośród podanych: 4, 6, 5, 0, 9 tak, aby utworzyć z nich największą liczbę nieparzystą trzycyfrową podzielną przez 9.

3. Ola narysowała okrąg o promieniu 3 cm. Potem  narysowała drugi okrąg o promieniu o 1 cm większym, w taki sposób, że te dwa okręgi miały dokładnie jeden punkt wspólny. Następnie narysowała trzeci okrąg tak, że miał on po jednym punkcie wspólnym z pozostałymi okręgami. Wykonaj rysunek, który  Ola otrzymała na końcu. Przedstaw wszystkie możliwości.

4. Czy rzucając trzykrotnie zwykłą kostką do gry, można otrzymać takie liczby oczek, które po pomnożeniu przez siebie dadzą wynik 25? Podaj uzasadnienie.

5. W jaki dzień tygodnia wypadł 16 października pewnego roku, jeśli 18 kwietnia wypadł w piątek? Przedstaw tok rozumowania. 

ZADANIA DLA KLASY  5:

1.  Aleksander narysował plan swojego pokoju w skali 1 : 20. Następnie jego brat Marek przerysował ten plan w skali 1 : 2. Na planie wykonanym przez Marka okno ma szerokość 3,5 cm. Jaka jest rzeczywista szerokość tego okna?

2. Spośród liczb:  37, 57, 110, 33, 90, 86, 61, 102, 29  wybierz trzy takie, które mogą być miarami kątów trójkąta ostrokątnego. Podaj wszystkie takie możliwości.

3.  Zapisz największą pięciocyfrową parzystą liczbę palindromiczną podzielną przez 9.

4. Wstążkę o długości 3,08 m podzielono czterema cięciami na równe części.  Ile milimetrów ma każdy z kawałków?

5.O ile więcej jest liczb całkowitych niż naturalnych wśród liczb większych od 10 i mniejszych od 210? Podaj uzasadnienie.

ZADANIA DLA KLASY  6:

1.  Odległość w linii prostej z Krakowa do Warszawy wynosi 252,26 km. O ile krótsza jest ta odległość na mapie w skali 1 : 5000000 od odległości na mapie w skali 1 : 2000000? Wynik podaj z dokładnością do milimetra.

2.  Pole powierzchni czworościanu foremnego jest równe 20 cm2. Do każdej ściany tego czworościanu doklejamy identyczny czworościan (sklejamy ze sobą dwie ścianki – nachodzą na siebie całkowicie). Jakie jest pole powierzchni otrzymanej w ten sposób bryły?

3.  Czy liczba 14 należy do ciągu Fibonacciego? Podaj uzasadnienie.

4.  W szkole Jarka na pierwszym piętrze jest pięć sal lekcyjnych. W pierwszej sali są 24 krzesła, w drugiej jest 26 krzeseł, w trzeciej - 21, a w czwartej – 25. Ile krzeseł jest w piątej sali, jeśli wiadomo, że średnia liczba krzeseł przypadających na salę  jest równa 24,4?

5.  Która figura zajmuje większą powierzchnię: kwadrat o boku 2 cm czy koło o średnicy 2 cm? Uzasadnij odpowiedź nie obliczając pól tych figur. 

STYCZEŃ

ZADANIA DLA KLASY  4:

1. Oblicz pisemnie:    2564 + 407 • 13 – 27054 : 9 .

2. Kwiaciarka układa tylko bukiety złożone z pięciu, siedmiu lub dziewięciu róż. W tej chwili ma do dyspozycji  46 róż. Czy może przygotować z nich  10 bukietów? Uzasadnij odpowiedź.

3. Jaka data będzie za 80 dni, jeśli  6  tygodni temu był 10 listopada?

4. Jaka jest najmniejsza parzysta liczba trzycyfrowa podzielna przez  5 i przez  9?

5. Antek zaznaczył na osi liczbowej kolejne liczby parzyste większe od 60 i mniejsze od 200. Nad liczbą 68 napisał literę A, nad liczbą 146 napisał literę C. Literę B napisał dokładnie w połowie odległości pomiędzy  A i C. Nad jaką liczbą zapisał literę B?

ZADANIA DLA KLASY  5:

1.  W klasie Tomka  1/3  uczniów  chodzi na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.  W zajęciach sportowych uczestniczy 2/5 klasy. Czy można określić, jaka część klasy nie uczęszcza na żadne z tych zajęć? Uzasadnij odpowiedź.

2. Dzieląc pewną liczbę przez jej odwrotność otrzymano wynik  1. Jaka to liczba?

3. Do przygotowania kompotu dla 14 osób wykorzystano ¼ litra syropu owocowego i  5 litrów wody. O ile więcej litrów syropu i wody potrzeba aby przygotować taki sam kompot dla 18 osób?

4. W trapezie jeden z kątów ma miarę 70°, a drugi 80°. Czy ten trapez może być prostokątny? Uzasadnij odpowiedź.

5. Książka ma 225 stron. Ile dni zajmie przeczytanie tej książki, jeśli przyjmiemy zasadę, że każdego dnia czytamy o jedną stronę więcej niż poprzedniego, a pierwszego dnia przeczytamy 8 stron?

ZADANIA DLA KLASY  6:

1.  Czworo dzieci przygotowuje kanapki. Adam zrobił o trzy kanapki więcej niż Daria. Karolina zrobiła o dwie mniej niż Adam. Basia bardzo lubi przygotowywać kanapki, dlatego zdążyła zrobić tyle samo, ile Adam i Karolina razem wzięci. Daria zrobiła o połowę mniej niż Adam. Ile kanapek jest już przygotowanych?

2.  Rozwiąż równanie:      x – (-2,5)2 = 0,7.

3.  Jaka jest 253-cia cyfra po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby 5/13?

4.  Uczeń ma napisać dziesięć wypracowań w ciągu roku szkolnego. Napisał już osiem wypracowań i uzyskał za nie ocenę średnią 3,5. Jaką średnią ocen musi uzyskać za dwa pozostałe wypracowania, aby na koniec roku średnia ocena za wszystkie wypracowania wynosiła 4,0?

5.  Królewna Śnieżka ustawiła 7 krasnoludków według wzrostu od najniższego do najwyższego i rozdzieliła pomiędzy nich 77 jagód. Najniższy krasnal otrzymał pewną porcję jagód, a każdy następny otrzymał o jedną jagodę więcej niż jego poprzednik. Ile jagód otrzymał najwyższy krasnoludek?

GRUDZIEŃ

ZADANIA DLA KLASY  4:

1.  Nad wejściem do zamku widnieje rok jego wybudowania:  MDCXLV.  Ile lat temu wybudowano ten zamek?

2.  Ile liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach można utworzyć z cyfr: 0, 1, 2, 3? Wypisz je.

3. Julia zobaczyła w lustrze odbicie zegara. „Zegar chyba się zatrzymał. Pokazuje, że jest dopiero za pięć czwarta.” – pomyślała. Zegar chodzi dobrze, tylko Julia się pomyliła. Która jest naprawdę godzina?

4. Suma czterech kolejnych liczb naturalnych parzystych wynosi 60. Znajdź te liczby.

5. Ojciec ma 52 lata, a jego dwaj synowie 24 i 18. Po ilu latach wiek ojca będzie równy sumie lat jego dwóch synów?

 

ZADANIA DLA KLASY  5:

1.  Poproszono Cię, abyś zapisał rok swojego urodzenia. Do dyspozycji masz wszystkie litery alfabetu (duże i małe), ale nie wolno Ci używać cyfr. Przewidziano miejsce na zapisanie nie więcej niż 8 znaków. W jaki sposób sobie poradzisz?

2.  Po jednej stronie drogi  z domu Tomka do szkoły rośnie 17 drzew. Pewnego dnia Tomek znaczył je białą kredą w następujący sposób: W drodze z domu do szkoły zaznaczył co drugie drzewo, zaczynając od pierwszego. W drodze powrotnej zaznaczył co trzecie drzewo, zaczynając od pierwszego. Ile drzew nie zostało zaznaczonych?

3. Pies jest 9 razy cięższy od kota, mysz jest 20 razy lżejsza od kota, rzepa zaś jest 6 razy cięższa od myszy. Ile razy pies jest cięższy od rzepy?

4. Bilet wstępu do muzeum kosztuje 1 zł dla dorosłych. Dzieci płacą połowę tej ceny. W ostatnią niedzielę muzeum odwiedziło 50 osób, płacąc za bilety łącznie 35 zł. Ilu dorosłych było wśród zwiedzających?

5. Harcerze przebyli  7/15  całej drogi i pozostało  im do przebycia  23,2 km. Jaką drogę mieli do przebycia?  

 

ZADANIA DLA KLASY  6:

1.  Wysokość poprowadzona z kąta rozwartego w trapezie prostokątnym dzieli ten trapez na kwadrat i trójkąt równoramienny. Oblicz pole tego trapezu, jeżeli jego krótsza podstawa wynosi 5 cm.

2. Łączna pojemność butelki i szklanki jest równa pojemności dzbanka. Pojemność butelki jest równa łącznej pojemności szklanki i kubka. Łączna pojemność trzech kubków jest równa łącznej pojemności dwóch dzbanków. Ile szklanek ma łączną pojemność jednego kubka? Zapisz tok rozumowania.

3. W sklepie z owocami w ciągu trzech dni sprzedano cały zapas jabłek. Pierwszego dnia sprzedano 0,4 ilości posiadanych jabłek, drugiego dnia 0,4 pozostałej ilości, a trzeciego dnia o 6 kg mniej niż pierwszego dnia. Ile kg jabłek sprzedano w ciągu tych trzech dni?

4. Mamy dwie liczby: x i y. Liczba x ma tę własność, że jest równa swojej odwrotności. Liczba y i liczba do niej przeciwna są sobie równe. Ile wynosi iloczyn x · y?

5. Oblicz 20% wartości wyrażenia:

- [- 10 + (-18)] – [ - (- 2) – (- 16)] + 10.

Remont i zakup 2015 - 2017r.

mkidn

Remont szkoły i zakup instrumentów w roku 2015-2017r. dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Partnerzy: 

oknoplus MGDUR KFS KAMENY mgielda

enuty

Szukaj

Free Joomla! template by L.THEME