Regulamin

Regulamin Rady Rodziców
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
 Im. I. J. Paderewskiego w Krakowie

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 , poz. 329 z 1996r. z późn. zm.,), oraz w oparciu o Statut Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, mając na uwadze uzyskanie rzeczywistego wpływu rodziców uczniów na działalność szkoły, poprzez znajomość zagadnień i zamierzeń dydaktycznych w szkole i w klasach oraz zaspokajanie potrzeb materialnych szkoły, a także organizowanie warunków rozwoju uczniów, ustala się co następuje:

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ilekroć w Regulaminie Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J .Paderewskiego w Krakowie jest mowa bez bliższego określenia o:

a) Szkole- oznacza, to Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie;

b) Ustawie- oznacza, to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 , poz. 329 z 1996r. z późn. zm.);

c) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły

d) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,

e) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców biologicznych dzieci uczęszczających do Szkoły, jak też prawnych opiekunów takich dzieci,

f) Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez Rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,

g) Klasie - oznacza, to „oddział" w rozumieniu ustawy, a zatem podstawową jednostkę organizacyjną Szkoły;

h) Regulaminie- oznacza, to niniejszy Regulamin;

i) Uchwałach – oznacza, to decyzje Rady Rodziców, wydane w formie pisemnej, podjęte w trybie, o którym mowa w Regulaminie,

j) Przedstawicielach - oznacza, to Rodziców, którzy wchodzą w skład Rady Rodziców;

k) Wyborach- oznacza, to wybór przedstawicieli do Rady Rodziców przez Rodziców uczniów szkoły, w wyborach tajnych, podczas zebrania Rodziców, przy czym wybory odbywają się w poszczególnych klasach, według

następujących zasad:

- jednego ucznia reprezentuje jeden Rodzic;


Rozdział II Zakres i przedmiot działania

§ 2

1.Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym Rodziców wszystkich uczniów Szkoły.

2. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w Szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

3. Kompetencje Rady Rodziców określa Ustawa.

§ 3

1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Szkoły, jak też wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie w ramach realizacji programu i zadań Szkoły.

2. Siedzibą Rady Rodziców jest budynek Szkoły przy ul. Basztowej 8 w Krakowie.


Rozdział III Skład Rady Rodziców

§ 4

1. Przedstawiciela Rady Rodziców wyłania się w drodze Wyborów.

2. Wybory do Rad Klasowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Przedstawicielem Rady Rodziców jest jeden członek Rady Klasowej.

4. Przedstawiciele pełnią swoją funkcję członka Rady Rodziców nieodpłatnie, pracując na jej rzecz społecznie.

5. Przedstawiciele niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez zebranie Rodziców uczniów klasy, na wniosek Prezydium Rady Rodziców lub z inicjatywy Rodziców uczniów klasy.

6. W przypadku rezygnacji z funkcji lub odwołania z funkcji przewodniczącego Rady Klasowej przez Rodziców klasy, na miejsce odwołanego przedstawiciela Rodzice uczniów klasy wybierają nowego przewodniczącego Rady klasowej.

 

Rozdział IV Zadania Rady Rodziców

§ 5

1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników wysokość składek na Fundusz Muzyczny oraz strój szkolny uczniów.

2. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

3. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do:

a) Dyrektora Szkoły,

b) samorządu uczniowskiego,

c) organu prowadzącego szkołę,

d) rganu sprawującego nadzór pedagogiczny nad o Szkołą.

4. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły na działalność opiekuńczo-wychowawczą.

§ 6

1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą.

3. Program wychowawczy ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 7

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

§ 8

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności Statutowej Szkoły.


Rozdział V Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych.

§ 9

1. Rada Rodziców działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami:

a) Prezydium Rady, jako organ wykonawczy Rady,

b) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny, jeżeli została ustanowiona.

1. Rada Rodziców może powołać komisje problemowe.

a)W ramach komisji problemowych mogą działać wszyscy Rodzice, Nauczyciele i pracownicy Szkoły oraz inne osoby pozyskane do współpracy.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należą wszystko, co nie zostało zastrzeżone jako kompetencja Prezydium Rady lub Komisji Rewizyjnej, a w szczególności wyłonienie delegata do komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły oraz powołanie członków organów Rady Rodziców.

§ 10

1. Prezydium Rady Rodziców składa się z 7 członków, a to Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika, sekretarza, menadżera ds. komunikacji i 2 członków.

2. Do zadań Prezydium należy kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców i wykonywanie jej uchwał, przygotowywanie porządku obrad zebrań Rady Rodziców oraz reprezentacja Rady Rodziców w okresie pomiędzy zebraniami rocznymi i okresowymi, odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na semestr, koordynowanie działalności Rad Klasowych oraz składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu Rodziców.

3. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy zwoływanie posiedzeń Rasy Rodziców oraz Prezydium, przewodniczenie na posiedzeniach Rady Rodziców oraz Prezydium, przygotowanie posiedzeń Rady Rodziców, opracowanie projektu porządku posiedzenia oraz zawiadomienie członków Rady Rodziców o terminie posiedzenia, prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców oraz Prezydium, opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny.

4. Do zadań zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców należy zwoływanie posiedzeń Rady Rodziców oraz Prezydium, a także w przypadku braku obecności Przewodniczącego Rady Rodziców- przewodniczenie na posiedzeniach Rady Rodziców oraz Prezydium, a także zastępowanie Przewodniczącego Rady, gdy nie może wykonywać swych obowiązków z jakichkolwiek przyczyn.

5. Do zadań Skarbnika Rady Rodziców należy gromadzenie funduszy i kontrola nad funduszami Rady Rodziców.

6. Do zadań sekretarza Rady Rodziców należy zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców oraz Prezydium, protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium, prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

7. Do zadań menadżera ds. komunikacji należy przekazywanie informacji, petycji i postulatów ogółu Rodziców Radzie Rodziców, a także udzielanie informacji Rodzicom o wszystkich aspektach związanych z działalnością Rady Rodziców, a w szczególności dbanie o zawartość gabloty informacyjnej Rady Rodziców na terenie Szkoły, prowadzenie oraz aktualizacja strony internetowej dotyczącej Rady Rodziców, w tym publikacja sprawozdań finansowych.

§ 11

1. Wybory Prezydium Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

2. Zgłoszenia kandydatów na poszczególne stanowiska członków Prezydium Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

3. Za wybranego członka Prezydium Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, spośród kandydatów na dane stanowisko.

4. Wybory na poszczególne stanowiska Prezydium Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie, z tym że w pierwszej kolejności należy dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Rodziców.

5. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

6. Skład Prezydium jest jawny i podlega ogłoszeniu, w szczególności poprzez wywieszenie w gablocie informacyjnej Rady Rodziców.

§ 12

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.


Rozdział VI Posiedzenia Rady Rodziców

§ 13

1. Zebrania Rady Rodziców zwołuje się co najmniej trzy razy w roku szkolnym z tym, że pierwsze zebranie Rady Rodziców powinno być zwołane nie później niż do 30 września danego roku szkolnego.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców otwierają Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego ustępującej Rady Rodziców, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, który prowadzi posiedzenie do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.

3. Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego lub dwóch członków Rady Rodziców działający łącznie.

4. Zwoływanie odbywa się poprzez powieszenie kartki z terminem i miejscem posiedzenia Rady Rodziców w gablocie informacyjnej Rady Rodziców, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Niezależnie od tego dopuszczalne jest powiadamianie telefoniczne lub za pomocą elektronicznych środków łączności na adresy e-mail podane podczas pierwszego posiedzenia Rady Rodziców, również w terminie co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia.

§ 14

1. Na zaproszenie Prezydium Rady Rodziców w posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.

2. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego Rady Rodziców za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

3. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części posiedzenia Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.

4. Każdy Rodzic może brać udział w posiedzeniach Rady Rodziców oraz wnosić wnioski.

5. Osoby zaproszone oraz osoby, które nie są członkami Rady Rodziców, nie mogą brać udziału w głosowaniach.

§ 15

1. Porządek obrad posiedzenia zatwierdza Rada Rodziców.

2.Głosowanie w sprawie porządku obrad odbywa się po otwarciu przez Przewodniczącego i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku obrad, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku obrad.

4. Propozycje zmian w porządku obrad może również złożyć Przewodniczący zastępca Przewodniczącego.

5. Propozycje zmian w porządku obrad Przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.


Rozdział VII Tryb podejmowania uchwał

§ 16

1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze Uchwał.

2. Rada Rodziców jest władna do podejmowania Uchwał, przy obecności co najmniej 50% liczby przedstawicieli oraz dodatkowo dwóch przedstawicieli (quorum). W dniu uchwalenia Regulaminu przy liczebności klas równiej 18 klas, quorum Rady Rodziców wynosi 11 przedstawicieli.

3. Jeżeli z powodu braku quorum Rada Rodziców nie jest władna do podejmowania uchwał, Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego mogą przeprowadzić głosowanie nad uchwałą w trybie elektronicznym (głosowanie na odległość) wedle procedury opisanej w pkt 3a § 16 albo zwołać kolejne posiedzenie Rady z takim samym porządkiem obrad, wówczas quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców w drugim terminie posiedzenia, wynosi co najmniej 30% członków Rad Rodziców z tym, że o skutku możliwości podjęcia uchwał w pomniejszonym quorum należy pouczyć w zawiadomieniach o posiedzeniu, pod rygorem braku możliwości podejmowania Uchwał w pomniejszonym quorum.

3a. W razie braku wymaganego w pkt 2 § 16 quorum, Przewodniczący lub jego zastępca mogą przeprowadzić głosowanie nad projektowaną uchwałą w trybie elektronicznym. Warunkiem skuteczności głosowania na odległość jest przesłanie drogą mailową do każdego nieobecnego na Zebraniu członka Rady Rodziców treści projektowanej uchwały oraz zapytanie o treść głosu, tj. czy dany członek rady głosuje "za" lub "przeciw" uchwale lub też czy "wstrzymuje się od głosu". Brak odpowiedzi na wiadomość elektroniczną w przedmiocie głosowania w terminie 7 dni od dnia, w którym wiadomość ta została wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby jej adresaci mogli zapoznać się z jej treścią, oznacza "wstrzymanie się od głosu" za daną uchwałą.

3b. Przeprowadzając głosowanie na odległość Przewodniczący lub jego Zastępca obowiązani są powiadomić o podjęciu lub niepodjęciu uchwały oraz jej dokładnym brzmieniu, jak również formie jej podjęcia, wszystkich członków Rady Rodziców. Powiadomienie to może nastąpić bądź drogą elektroniczną bądź w formie zapewniającej skuteczne dowiedzenie się o treści uchwały, trybie oraz terminie jej podjęcia lub niepodjęcia.

4. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

5. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 17

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

5. W razie głosowania na odległość, uchwały podejmowane są zawsze w głosowaniu jawnym.

§ 18

1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Rodziców lub jego Zastępca.

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.W przypadku równej liczby głosów o podjęciu Uchwały decyduje głos Przewodniczącego.

4. Każdą podjętą Uchwałę zapisuje się w Rejestrze Uchwał Rady Rodziców.

5. Do głosowania na odległość, o którym mowa w § 16 pkt 3a i pkt 3b, pkt 2 § 18 nie stosuje się.


Rozdział VIII Dokumentowanie zebrań

§ 19

1. Z posiedzenia Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

2. W razie głosowania na odległość sporządza się protokół oraz wydruk wiadomości elektronicznych, opatrzony podpisem Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy oraz datą.

§ 20

1. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

2. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.

3. Protokolantem posiedzenia jest sekretarz Rady Rodziców.

4. Protokół z posiedzenia Rady Rodziców powinien zawierać:

a) numer i datę posiedzenia,

b) numery podjętych Uchwał,

c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

d) wykaz osób uczestniczących w posiedzeniu z głosem doradczym (jeżeli także w zebraniu uczestniczyły),

e) zatwierdzony porządek obrad, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia, przebieg posiedzenia, treść zgłoszonych wniosków, podjęte Uchwały i wnioski, podpisy Przewodniczącego.

§ 20a

Postanowień zawartych w § 20 nie stosuje się do głosowania na odległość, o którym mowa w § 16 pkt 3a i pkt 3b.

§ 21

1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców oraz komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.

2. Za przechowywanie protokołów odpowiedzialny jest sekretarz Rady Rodziców.

3. Wszelka dokumentacja związana z działalnością Rady Rodziców przechowywana jest w sekretariacie Szkoły.


Rozdział IX Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 22

1. Ze składek Rodziców wyodrębnia się Fundusz Muzyczny i Fundusz Rady Rodziców. Wysokość minimalnej składki ustala się na drodze Uchwały na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców.

2. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej Szkoły Rada Rodziców. Składka składa się z dwóch elementów wg następujących proporcji:

a) Funduszu Muzycznego 30% składki,

b) Funduszu Rady Rodziców 70% składki.

3. Rada Rodziców określa nagrodę dla klas za systematyczne wpłaty składek na Fundusz.

4. Rada Rodziców przygotowuje informacje dla Rodziców o zasadach dysponowania pieniędzmi.

5. Wysokość składki rocznej ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu Rady Rodziców. Jeżeli do Szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko w rodzinie, wysokość składki może zostać ograniczona.

6. Wyłącznym dysponentem funduszy Rady Rodziców jest Prezydium Rady Rodziców, z tym że Rada Rodziców może powziąć Uchwały wiążące Prezydium w zakresie sposobu dysponowania funduszami. Jeżeli kwota wydatków jest wyższa niż 500zł, decyzja o wydaniu środków finansowych Rady Rodziców musi być podjęta w drodze Uchwały Rady Rodziców.

7. Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców Rada może zwrócić się do osoby pełniącej funkcję Skarbnika w poprzedniej kadencji o wyjaśnienia dotyczące sprawozdania wydatkowania funduszy Rady Rodziców za ubiegłoroczną kadencję.

8. Rada Rodziców upoważnia zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców i Skarbnika Rady Rodziców do dysponowania kontem w ……..Bank ………... , w zakresie związanym z finansami Rady Rodziców, w zgodzie z Regulaminem Rady Rodziców, planem finansowym i odpowiednimi przepisami finansowymi oraz na podstawie Umowy z w/w Bankiem.

9. Do prowadzenia pełnej dokumentacji finansowej Rady Rodziców upoważniona jest osoba mająca odpowiednie kwalifikacje.

10. Dopuszcza się, aby dokumentacja finansowa Rady Rodziców była prowadzona przez członka Rady Rodziców w ramach społecznej działalności.

§ 23

1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

a) poprawę bazy materialnej Szkoły

b) rozwój muzyczny dzieci (wyjścia i wyjazdy na koncerty, zakup grupowych biletów do filharmonii, organizacja

koncertów, organizacja warsztatów, wspieranie nauczycieli w inicjatywach muzycznych),

c) wspomaganie procesu dydaktycznego Szkoły,

d) wycieczki szkolne,

e) imprezy szkolne,

f) nagrody, stypendia,

g) zapomogi,

h) obsługę finansową Rady Rodziców,

i) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,

j) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze Szkołą, a także ustala dodatkową składkę na potrzebę opłacenia firmy ochroniarskiej.

2. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

a) Dyrektor Szkoły,

b) wychowawcy klas,

c) pedagog szkolny,

d) Rady Klasowe,

e) Samorząd Uczniowski,

f) Kierownicy Sekcji Instrumentów.

3. O przyznaniu Funduszy powinien być powiadomiony Dyrektor Szkoły.

4. Osoba wnioskująca powinna przedłożyć Radzie Rodziców dokumenty potwierdzające wydanie środków finansowych zgodnie ze złożonym wnioskiem.

§ 24

1. Na ostatnim zebraniu ogólnym Rodziców w danym roku szkolnym Skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania Funduszy Rady Rodziców.

2. Rada Rodziców podejmuje Uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania. Przed podjęciem Uchwały Rada może zwrócić się do Skarbnika o dodatkowe wyjaśnienia oraz wyznaczyć dodatkowy termin na złożenie pisemnych wyjaśnień.

§ 25

1. Rada Rodziców ma prawo powołać Komisję Rewizyjną, do której zadań należy:

a) czuwanie nad zgodnością funkcjonowania poszczególnych organów Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Regulaminu i Uchwałami Rady Rodziców,

b) dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo – gospodarczej, rachunkowej Rady Rodziców, zgodności obrotów na rachunkach bankowych, celowości i prawidłowość wydatków oraz sporządzanie sprawozdań pokontrolnych.

2. Posiedzenia Komisji rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku, w terminie poprzedzającym zebranie roczne Rady Rodziców.

3. Z ustaleń i wniosków Komisji sporządza się protokół, a jego treść przedstawia się rocznemu lub okresowemu zebraniu Rady Rodziców.

4. Komisja może uchwalić regulamin swojej działalności.

5. W skład Komisji wchodzi 3 członków wybranych na posiedzeniu Rady Rodziców, nie będącymi członkami Prezydium Rady Rodziców.

6. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić osoby nie będące członkami Rady Rodziców.


Rozdział X
Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe

§ 26

Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia poprzez przyjęcie stosownej do tego celu Uchwały.

§ 27

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie w gablocie Rady Rodziców. Regulamin zostanie ogłoszony także na stronie internetowej Szkoły.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Rodziców.

 

 

 

Do Wakacji

Szukaj

Free Joomla! template by L.THEME